In 2015 hebben in Nederland 58.800 asielzoekers een asielaanvraag gedaan. De verwachting is dat 70 procent van deze asielzoekers een verblijfsvergunning krijgt en wordt erkend als vluchteling. Het aantal asielzoekers van wie in 2015 de asielaanvraag is goedgekeurd vormt daarmee 0,2 procent van de Nederlandse bevolking.
2014 2015
Asielaanvragen  29.890 58.880
Inwilligingen (%) 65% 70%
Inwilligingen (aantal) 19.429 41.429
Als % totale bevolking 0,1% 0,2%

Tabel: aantal asielaanvragen en ingewilligde verzoeken in 2014 en 2015 bron: IND en CBS)

Verwachting voor 2016

Het CBS verwacht dat er in 2016 240.000 immigranten naar Nederland komen. Bijna 30 procent daarvan (ongeveer 70.000) is asielzoeker. Naast asielzoekers komen er in 2016 naar verwachting nog 170.000 andere immigranten naar Nederland. Voor een groot deel zijn dat arbeidsmigranten en Nederlandse emigranten die terugkeren. Bekijk hieronder de migratiecijfers van de afgelopen jaren.

2011 2012 2013 2014 2015*
Immigratie 163.000 158.000 165.000 183.000 198.000
Emigratie 133.000 145.000 146.000 148.000 147.000
Migratiesaldo 30.000 14.000 19.000 35.000 51.000

Tabel: opbouw migratiesaldo (*prognose, bron: CBS)

Na 2017 verwacht het CBS een daling van de migratie. De verwachting is dat ongeveer 185.000 immigranten per jaar naar Nederland komen en 170.000 emigranten per jaar ons land verlaten.

Land van herkomst

In maart 2016 woonden er ruim 45.000 asielmigranten in de centrale opvang. Ruim 16.000 van deze bewoners zijn vluchtelingen die al een verblijfsvergunning hebben gekregen.

Bijna de helft van deze asielmigranten in de verschillende opvangcentra is Syriër. Van de asielzoekers uit Syrië en Eritrea krijgt ongeveer 90 procent een verblijfsvergunning. Van de aanvragen uit Irak en Afghanistan gaat het om ongeveer 50 procent.

Land van herkomst aantal percentage
Syrië 20.108 44%
Irak 3.967 9%
Eritrea 3.434 8%
Afghanistan 3.337 7%
Ethiopië 2.868 6%
Overig 11.732 26%
Totaal 45.446 100%

Tabel: personen in opvang, naar nationaliteit, maart 2016 (Bron: COA)

In 2015 kwamen er ongeveer 21.000 vluchtelingen uit Syrië, 3.000 uit Eritrea en ruim 2.000 uit Ethiopië naar Nederland.

Top vijf herkomstgroepen met hoogeste migratiesaldo

Bron: CBS

De Syrische vluchtelingen in Nederland zijn over het algemeen vrij jong. Onder de vluchtelingen is een relatief groot aantal kinderen. Slechts 3 procent is ouder dan 60, terwijl van de totale Nederlandse bevolking bijna een kwart ouder is dan 60. Een groot deel van de Syrische vluchtelingen behoort daarmee tot de potentiële beroepsbevolking.

Leeftijdsverdeling van vluchtelingen in Nederland in 2014 en 2015

Bron: CBS

Meeste immigranten uit Syrië

Sinds oktober 2015 vormen Syriers de grootste groep immigranten in de bevolking, gevolgd door in Nederland geboren immigranten en Polen.

In 2015 kwamen er 27,7 duizend asielzoekers en nareizende gezinsleden uit Syrië naar Nederland. Een deel van hen heeft zich inmiddels kunnen inschrijven in het bevolkingsregister. De duur van de asielprocedure is na de grote toestroom van asielzoekers in de tweede helft van 2015 opgelopen. Hierdoor duurt het langer voor een beslissing wordt genomen. In verband met de langere verwerkingstijd van asielverzoeken, komt de piek van het aantal Syrische asielzoekers rond oktober met vertraging in de immigratie terecht. Het totale aantal asielverzoeken en nareizende gezinsleden is gedaald van bijna 11,7 duizend in oktober 2015 tot 1,3 duizend in april 2016.

Bron: CBS

Hoe lang blijven vluchtelingen in Nederland?

Vluchtelingen komen naar Nederland vanwege de politieke situatie in hun land van herkomst. Het is daarom voor vluchtelingen vaak niet mogelijk om snel weer naar hun thuisland terug te keren. Het grootste deel woont na 10 jaar dan ook nog in Nederland. Dit geldt overigens ook voor immigranten uit traditionele ‘gastarbeiderslanden’ zoals Turkije en Marokko.

Hoe lang blijven vluchtelingen in Nederland?

Bronnen: CBS

http://www.werkwijzervluchtelingen.nl/feiten-cijfers/aantallen-herkomst.aspx